September 21, 2011

Design for Freedom – Freedom in Design
ART POLICE GAZETTE and HIRO covers, MAKE LOVE NOT ART T-shirts and buttons are featured in:

DESIGN FOR FREEDOM — FREEDOM IN DESIGN
GRAPHIC DESIGN IN POLAND 1981 – 2011
www.design-freedom.​pl

25.08 – 11.09.2011
Made My Day Gallery
Torstraße 66, 10119 Berlin, Germany

13.10 – 23.10.2011
CLASKA 8F The 8th Gallery 1-3-18 Chuo-cho
Tokyo, Japan


The Krasnals Okładka HIRO „PAPA IN DA HOUSE” Kwiecień 2011
Na okładce obraz The Krasnals, Whielki Krasnal "Czarno to widzę". Kwiecień 2011. Olej na płótnie. 60 x 81 cm


Design for Freedom — Freedom in Design Exhibition. Graphic Design in Poland 1981 – 2011 is a presentation of the design of the last 30 years, during the system transformation in Poland covering the period from socialism to post capitalism.

The project shows design as forms of organizing the national sub-​consciousness into political, economic or artistic visual presentation. Graphic arts present the symbolic meanings and the hidden social emotions using the language of pictures, signs and various aesthetics. It becomes the unaware or targeted expression of political struggle, economic constraints or one among very few ways of escaping and creative expression. The role of a Polish graphic designer and citizen during the historical changes seems to be ambiguous. It is characterized by paradox: anarchy and conformity, individualism and yielding to trends, rigorism and autonomy, rationalism and romanticism. In a reaction to the dynamic changes and unstable standards of the various political and economic systems in the last 30 years in Poland, the designers developed an entire spectrum of creative attitudes and adequate styles.

The exhibition will show rarely presented posters, newspapers, books, packaging, signs and graphic arts produced between 1981 — 2011. It is going to be the first time the output of Polish design from the period of a 30-​year-​long transformation is presented in the context of struggle and conflict of political and social awareness. The selected works are the most representative and significant for those occurrences. When presented as a cycle they become a story about a drastic change of life models, priorities, ambitions, codes and ways of approaching that reality, that affected Polish people as well as changing visual culture.The Krasnals Okładka ART POLICE GAZETTE – pierwszy numer magazynu o sztuce wydawanego przez The Krasnals. Czerwiec 2011
Na okładce: The Krasnals, Krasnal Bansky „I’m Krasnal from Poland / Selfportrait of ustal Pole, from the Great Poles series / Tribute to John LeKay, Damien Hirst and Chapman Brothers. 2011. Mixed media on canvas. 50 x 30 cm


DESIGN DLA WOLNOŚCI — WOLNOŚĆ W DESIGNIE: POLSKIEJ PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 1981 – 2011

Wystawa „Dizajn dla wolności − wolność w dizajnie: Polskie projektowanie graficzne 1981−2011” to prezentacja dizajnu powstałego na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, w okresie polskiej transformacji systemowej od socjalizmu do postkapitalizmu.

Projekt pokazuje dizajn jako formy organizacji „podświadomości zbiorowej” w wizualny przekaz polityczny, ekonomiczny lub artystyczny. Grafika posiada symboliczne znaczenia i ukazuje ukryte emocje społeczne za pomocą języka obrazów, znaków i różnych estetyk. Staje się nieświadomym lub celowym wyrazem walki politycznej, manipulacji ideologicznej, przymusu gospodarczego lub jedną z niewielu dostępnych form ucieczki czy ekspresji twórczej. Rola polskiego grafika i obywatela wobec przemian historycznych jest niejednoznaczna. Cechują ją paradoksy, współwystępują w niej anarchizm i konformizm, indywidualizm i uleganie trendom, rygoryzm i poczucie autonomii, racjonalizm i romantyzm. Reagując na dynamicznie zmieniające się i niestabilne normy różnych systemów polityczno-​ekonomicznych ostatnich trzydziestu lat w Polsce, dizajnerzy wypracowali całe spektrum twórczych postaw i adekwatnych stylistyk.

Na ekspozycję skłądają się rzadko prezentowane plakaty, gazety, książki, opakowania, znaki i działania graficzne z lat 1981 – 2011. Po raz pierwszy dorobek polskiego projektowania z okresu dramatycznego trzydziestolecia transformacji zostaje pokazany w kontekście walki i konfliktu świadomości polityczno-​społecznej. Wybrane prace są najbardziej dla tych zjawisk symptomatyczne i znaczące. Ułożone w cykl, stają się opowieścią o drastycznej zmianie modeli życia, aspiracji, priorytetów, kodów i sposobów postrzegania rzeczywistości, jaka stała się udziałem Polaków i zmieniającej się wraz z nimi kultury wizualnej.

No comments:

Post a Comment